Kronen Klasmann

Stosunek konsula ze sądami i władzami

Konsul, jeżeli nie zabrania tego prawo państwa przyjmującego, ze swojego urzędu podejmuje przed sądami lub innymi władzami tego państwa czynności niezbędne dla ochrony praw i interesów obywateli polskich.

Dzieje się tak w sytuacji, gdy z powodu nieobecności lub innej ważnej przyczyny nie mogą oni w odpowiednim czasie bronić swoich praw i interesów ani nie ustanowili pełnomocników.

Konsul państwa po otrzymani zgody właściwego ministra do spraw zagranicznych i na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, może zastępować lub zapewniać zastępstwo obywateli polskich przed sądami i innymi organami państwa przyjmującego w celu ochrony praw i interesów reprezentowanych osób.

Jest to możliwe o ile nie zabrania tego prawo państwa przyjmującego.

Przyjęcie pełnomocnictwa konsul może uzależnić od dostarczenia dokumentów oraz wskazania innych dowodów i okoliczności, które potwierdzą istnienie wymagających ochrony praw i interesów obywatela polskiego.

Przyjęcie pełnomocnictwa może być ponadto uzależnione od złożenia na piśmie zobowiązania do pokrycia poniesionych kosztów.

z włoch do polski