Kronen Klasmann

Pomoc konsula w przypadku aresztowania lub zatrzymania

Jeżeli dojdzie do zatrzymania lub aresztowania osoby poza granicami jego kraju wówczas zwrócić należy się do swojego konsulatu o pomoc. Będzie on zatrzymanego informował o bieżących zmianach, postanowieniach oraz odbywających się procedurach. Na wniosek zatrzymanego konsul może m.

in. powiadomić rodzinę zainteresowanego o jego aresztowaniu. Konsul ma też prawo wystąpić do władz miejscowych, uzyskać informację oraz przekazać zainteresowanemu powody jego zatrzymania.

Może także przedstawić aresztowanemu przewidywaną w ustawodawstwie sankcję karną za popełnienie zarzucanego mu czynu, czas trwania procedury sądowej oraz ewentualne możliwości zwolnienia. Konsul może także aresztowanemu dostarczyć listę adwokatów, z których pomocy może skorzystać, jednak wyboru swojego pełnomocnika musi dokonać sam zainteresowany. W kwestii aresztowań rola konsula polega też na stałym utrzymywaniu z kontaktu z zatrzymanym.

Powinien on kontrolować wszystkie procedury dotyczące zatrzymania oraz informować o nich aresztowanego.